Algemene voorwaarden

 

Art.1: Toepasselijkheid

 

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gunneman Sports B.V. zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Gunneman Sports B.V. worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Gunneman Sports B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Gunneman Sports B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Art.2: Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Gunneman Sports B.V. zijn vrijblijvend en Gunneman Sports B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Gunneman Sports B.V. Gunneman Sports B.V.is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gunneman Sports B.V. dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Art.3: Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Gunneman Sports B.V. biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Gunneman Sports B.V. binnen is. U kunt bij vooruitbetaling het totaalbedrag overmaken naar rekening 1079802 ING Bank. Contant: U kunt contant betalen bij het afhaal-adres; Aalsterweg 83 te Eindhoven. Pinnen: U kunt pinnen bij het afhaal-adres Aalsterweg 83 te Eindhoven. CreditCard: Wij accepteren bij het aanschaffen en afhalen van de producten in de winkel Credit Cards (MasterCard, Meastro en Visa). LET OP! Voor betalingen middels een Credit Card worden 3% proviesiekosten in rekening gebracht.
 3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten dalen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt het bedrag automatisch in mindering gebracht.

Art.4: Levering

 1. Gunneman Sports B.V. hanteert bij uitzonderingen een maximale levertermijn van 30 dagen. Tenzij anders aangegaan met de koper. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.
 2. De door Gunneman Sports B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 4. Bij de aankoop van de producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen zeven werkagen. Deze zeven werkdagen treden in werking de dag na ontvangst van de bestelde goederen. U dient dan binnen zeven werkdagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht geruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de origenele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Art.5: Kopen in de winkel bij Gunneman Sports B.V.

 1. Bij het aanschaffen van de producten direct in de winkel, is het mogelijk om per Pin of a contant te betalen. Wij accepteren bij het aanschaffen en afhalen van de producten in de winkel Credit Cards (MasterCard, Visa en Meastro). LET OP! Voor betalingen middels een Credit Card worden 3% proviesiekosten in rekening gebracht.

Art.6: Annuleren van de bestelling

 1. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren. Dit dient echter te gebeuren voordat de bestelling bij Gunneman Sports B.V. wordt uitgezonden. Wordt de bestelling geannuleerd(geretourneerd) na verzending dan worden de berekende verzend- en betaalkosten in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.
 2. Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, dan wordt deze binnen 14 werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant. Bij het annuleren van de bestelling nadat deze is verzonden, dienen de portokosten van het terugzenden door de klant te worden voldaan.
 3. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Gunneman Sports B.V., Aalsterweg 83, 5615 CB Eindhoven, info@gunnemansports.nl, +31 040 2115037) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Art.7: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Gunneman Sports B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Art.8: Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Gunneman Sports B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen Gunneman Sports B.V..
 2. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.
 3. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.
 4. Op de door Gunneman Sports B.V. geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.
 5. U kunt vrijwillig gebruik maken van de mogelijkheid om de garantie te verlengen.

Art.9: Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u Gunneman Sports B.V. , dan wel tussen Gunneman Sports B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Gunneman Sports B.V., is Gunneman Sports B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Gunneman Sports B.V..

Art.10: Persoonsgegevens

 1. Gunneman Sports B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
 2. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
 3. Gunneman Sports B.V. zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door u en Gunneman Sports B.V. overeengekomen opdracht.
 4. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of email) verzoek hiertoe aan Gunneman Sports B.V.. te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Gunneman Sports B.V. zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Art.11: Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gunneman Sports B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gunneman Sports B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gunneman Sports B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art.12: Diversen

 1. Indien u aan Gunneman Sports B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, Gunneman Sports B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Gunneman Sports B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Gunneman Sports B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gunneman Sports B.V.. deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gunneman Sports B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gunneman Sports B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Gunneman Sports B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Art.13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen en/of typfouten. Er kunnen geen rechten worden onleend aan eventuele fouten.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Art.14: Voorwaarden omtrent winactie Gunneman Sports “how many balls”

   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd door overkoepelend orgaan Gunneman Sports. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

 

    14.1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieder (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de winactie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.

 

    14.2. De looptijd van de winactie is t/m 11 oktober 2016.

 

    14.3. De prijzen zijn artikelen beschikbaar gesteld door: Gunneman Sports, Denon, Mini van Laarhoven, en Remkes beeld en geluid. Deze partijen behouden alle rechten op keuze van beschikbaar te stellen artikelen en over deze artikelen wordt niet gecorrespondeerd.

 

    14.4. Het recht op participatie in deze winactie wordt alleen verworven bij een akkoord op de algemene voorwaarden. Hierbij geeft men akkoord op het ontvangen van de nieuwsbrieven van overkoepelend orgaan Gunneman Sports en zowel bovenstaande en onderstaande voorwaarden.

 

    14.5 Bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden in de periode van 11 tot 31 oktober, de winnaar zal worden geïnformeerd via een email notificatie waarop hij/zij zich heeft aangemeld. Reactie tijd op deze email bedraagt twee dagen waarna de prijs zal worden doorgeschoven naar nummer twee op de lijst. Na deze periode van twee weken vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

 

    14.7. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd

 

    14.8. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

 

    14.9. De aanbieder zal (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.

 

    14.10. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de aanbieder, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. Dan zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

 

    14.11. De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.

 

   14.12. Eventuele vragen, klachten, opmerkingen of uitschrijving van winactie/nieuwsbrief kunnen worden gestuurd naar Webshop@gunnemansports.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. De aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.